Subjects

 • Literacy -  letter formation, format, vocabulary, sentence                                  structure,  grammar, literature

 • Numeracy -  counting, calculation, geometry, problem solving,                            digital cognition

 • Cultural subjects - history, biology, geography, science

 • Life skills - personal, social, domestic, communal

 • Art /crafts -  creativity, imagination, vision, expression

 • Sport / dance / drama - agility, passion, balance

 • Self defence/ yoga -  self control, self-confidence

 • Music / song -  physical dexterity, tone, pitch, rhythm, mental                                 cognition

 • Culture and tradition - serving the community

 • Moral codes - respectful behaviour

 • Safety - safety on the road ( cycling) - road signs, safety in the                      home - indoor rules

 

Play:

 • Problem solving

 • Patience – waiting their turn

 • Teamwork

 • Following instructions and rules

 • Language  - communication

 • Leading and following

 • Gross motor skills are developed

 • Social interaction

 • imagination

 

Physical movement ( Oxygym)

Movement is essential to physical and mental well-being.

Mindfulness

It is necessary to take the time to listen to yourself, and to practice self reflection, and to just be. 

Gardening and recycling

Awareness of / and contribution to / our environment

 

 

 

 Vakken

 • Geletterdheid - vormen van letters, lettergrootte, woordenschat,       structuur van de zinnen, grammatica, literatuur.

 • Wiskunde - tellen, berekenen, algebra, problemen oplossen, digitale kennis.

 • Wereldoriëntatie - geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, wetenschappen.

 • Levensvaardigheden - huiselijk, persoonlijk, sociaal, samenwerken

 • Kunst en handvaardigheid - creativiteit, voorstellingsvermogen, visie, expressie.

 • Sport / dans / drama - motoriek, behendigheid, passie, balans

 • Zelfverdediging / yoga -  zelfcontrole, zelfvertrouwen

 • Muziek / zang - fysieke behendigheid, toon, toonhoogte, ritme, mentale kennis.

 • Cultuur en traditie

 • Morele afspraken

 • Veiligheid

 

Spelen:

 • Bordspelletjes en lichamelijke activiteit:

 • Probleemoplossen

 • Geduld - op je beurt wachten

 • Teamwerk

 • Instructies en regels opvolgen

 • Taal - communicatie

 • Leiden en volgen

 • Grove motoriek

 • Sociale interactie

 • verbeelding

 

Beweging (Oxygym)

Beweging is belangrijk voor zowel het lichamelijke als het mentale welzijn. 

 We are a mindful school

  Mindful about ourselves, our environment,

    our community, our planet, our future.