Global IES 4D Method

4D Education for the Mind, Body, Heart, and Soul.

The 21st century child is confronted with an enormous amount of expectations, and with these expectations comes an abundance of information. All this incoming information needs to be sifted, new skills need to be mastered, new found knowledge needs to be understood, and the related connections need to be discovered. And at the same time, children’s daily schedules are packed to the brim, and in many cases overflowing. Their weekends are planned with social activities and their holidays are filled with outings and travel.

Our Demands Outweigh our Time and Methods

We are asking more and more of our children, both inside and outside of school, and in less time. Critical thinking, creative thinking, digital understanding, physical purpose, inquiry, nutrition, health, music, movement, are but a few of the many criteria in demand. Multilingualism is becoming the norm and technology the medium of communication.

With this load to bear, why is education still one dimensional? Our demands beg the following questions:

●  Critical thinking: Why aren’t students allowed the power to critique?

●  Creative thinking: Why aren’t the arts and social/Emotional skills

    the foundation of all curriculums?

●  Digital thinking: Why isn’t technology an integral part of all

    curriculums?

●  Multilingualism: Why are languages still being taught as subjects?

      

Large funds are being poured into education toward the formulation of two dimensional methods, in most, to one extreme or another. But how are our children expected to excel in all areas that need to be mastered if we are not setting the right scene for true learning?

Education managements are attempting to slot in the new needs within a framework that is no longer viable, creating an unharmonious box in which both students and teachers have to congest their thinking.

Instead, an eclectic structure needs to be implemented. One that allows the child to follow their learning according to their personal instinct. The Global IES 4D Method offers a four dimensional structure that accommodates the needs of children in this era and teaches a mindset for learning.

The Global IES 4D Method assures that:

●  A child’s pleasure in achievement and confidence in personal abilities is made possible

●  A child is allowed the opportunity to develop at his or her own pace, to see difficulties as

challenges, to take pride in personal achievements and to explore and extend abilities

●  A child learns to channel his or her thinking, ask relevant questions, plan and work

toward specific goals and objectives, manage their own time, and develop the application of skills

The Global IES 4D Method allows for choice in learning. The choice is not what children learn, but rather how they learn.

Accommodation of Individual Needs

The programme offers a structure that channels toward specific objectives. However, within the structure, there is flexibility and the accommodation of a child’s individual needs.

●  Children are able to choose the manner in which they reach understanding.

●  Children choose the medium in accordance with their way of thinking.

●  The teacher’s role is to lay a solid foundation and then to guide the students in their specific manner of learning. Children are taught to use an instinctive mindset to achieve learning.

●  Children are tested on what they have learnt, as opposed to what they should have learnt.

●  The level of understanding is continually assessed and discussed with the children in order to determine what has been learned, and what has not yet been understood. Children become aware of their knowledge and are able to utilise their skills to empower their understanding.

●  The mixed ages in the group elicit an optimal pedagogic response. It sets an environment for varied spectrum.

From One Dimensional to Cohesive Learning

The Global IES 4D Method accommodates all types of learners and demonstrates an educative manner of thinking. Accelerated learners are inspired to keep advancing and the struggling students are allowed the time to reach understanding without the stress of having to keep up with the expected level. Children learn to take control of their education and to have pleasure in their learning.

The box is open, the setting is authentic, globalisation and technology are incorporated, and the arts are the foundation, which inspires an integral 4D cohesion.

“ Everything is easy, once you know how”. GIES 

De wereldwijde IES 4D methode

 

4D Onderwijs voor Geest, lichaam, hart en ziel.

 

Het kind in de 21ste eeuw wordt geconfronteerd met veel verwachtingen in een zee van informatie. Al deze informatie moet worden gefilterd. Dit betekent het aanleren van nieuwe vaardigheden, en het ontdekken en leggen van onderlinge verbanden.

Tegelijkertijd hebben kinderen vaak een volle, soms overvolle agenda. Hun weekenden zijn volgepland met sociale activiteiten en hun vakanties worden besteed aan uitjes en reizen.


Onze eisen wegen zwaarder dan onze tijd en methodes.

We vragen steeds meer van onze kinderen, binnen en buiten de school en in minder tijd. Kritisch denken, creatief denken, digitale vaardigheden, doelgerichtheid, onderzoek, voeding, gezondheid, muziek en beweging zijn zomaar een paar van de gevraagde vaardigheden. Meertaligheid wordt steeds meer de norm en technologie een manier van communiceren.


Als je het bovenstaande in gedachte neemt, kan je je afvragen waarom onderwijs nog steeds eendimensionaal is.

Hiermee komen we tot de volgende vragen:

 

 • Kritisch denken: Waarom mogen studenten geen kritiek uiten?

 • Creatief denken: Waarom zijn kunstzinnige vakken niet de basis van alle curricula?

 • Digitaal denken: Waarom is technologie niet een integraal onderdeel van alle curricula?

 • Meertaligheid: Waarom worden talen nog steeds als vak gegeven?

 

Er wordt veel geld uitgegeven aan onderwijs dat meestal in twee dimensies wordt vormgegeven.  Maar hoe kun je verwachten dat kinderen uitblinken in alle relevante gebieden als wij niet de juiste leeromgeving bieden?
 

Het juiste klimaat bepalen voor 4 dimensioneel leren (4D)

Onderwijskundigen steken veel tijd en geld in het inpassen van nieuwe behoeftes in een raamwerk dat niet langer haalbaar is; het knelt en daarmee moeten zowel leraar als leerling hun denken vernauwen.
 

Daarvoor in de plaats moet er een eclectische structuur worden ingevoerd. Een structuur die het kind op eigen wijze laat leren. De wereldwijde IES 4D methode biedt een 4-dimensionale structuur die de behoeften van de kinderen in deze tijd tegemoet komt en hen een mentaliteit aanleert om te leren.

 

De wereldwijde IES 4D methode verzekert ons ervan dat:

 • een kind plezier en vertrouwen kan hebben in zijn of haar persoonlijke mogelijkheden;

 • een kind zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen, zijn moeilijkheden en uitdagingen leert herkennen, trots is op zijn prestaties en zijn mogelijkheden kan ontdekken en uitbreiden;

 • een kind zijn denkwijze richting kan geven, relevante vragen kan stellen, naar specifieke doelen toe kan werken, zijn eigen tijd kan indelen en vaardigheden leert toepassen.

 

De wereldwijde IES 4D methode geeft een keuze in de manier van leren. Het gaat dus niet over wat kinderen leren maar hoe ze dit leren.

 

 

Voorzien in individuele behoeftes

Het programma biedt een structuur dat leidt tot specifieke doeleinden. Binnen de structuur is er wel een zekere flexibiliteit en tegemoetkoming aan de individuele behoeftes van elk kind.

 • Kinderen kunnen zelf kiezen op welke manier zij zaken leren begrijpen.

 • Kinderen kiezen het medium dat past bij hun manier van denken.

 • De leerkracht legt een stevige basis en begeleidt de leerlingen bij hun specifieke manier van leren. Kinderen leren om een instinctieve gedachtegang te volgen om te leren.

 • Kinderen worden getoetst op wat ze geleerd hebben, niet op wat ze hadden moeten leren.

 • Het begripsniveau wordt voortdurend gevolgd en besproken met de leerlingen om vast te stellen wat ze geleerd hebben en wat ze nog niet begrepen hebben. Leerlingen worden zich bewust van hun kennis en kunnen vaardigheden gebruiken om hun begrip te vergroten.

 • De verschillende leeftijden in de groepen brengen een optimale pedagogische respons teweeg. Dit geeft een gevarieerde leeromgeving.

 

 

Van eendimensionaal naar een samenhangend leren

De wereldwijde IES 4D methode komt tegemoet aan alle leertypes en laat een educatieve manier van denken zien. Leerlingen die snel leren worden geïnspireerd om sneller vooruit te gaan en leerlingen die langzamer werken, kunnen de leerstof op hun eigen tijd leren begrijpen zonder de stress van het moeten voldoen aan het verwachte niveau. Leerlingen leren controle over hun eigen leerproces te hebben en daar ook plezier aan te ontlenen.

 

De setting knelt niet meer, de omgeving is authentiek, globalisatie en technologie zijn geïntegreerd en kunst is de basis, waardoor er een integrale vierdimensionale samenhang wordt bereikt.

 

“ Alles is makkelijk, als je eenmaal weet hoe het moet”. GIES